Polder Westzaan

Den derden Dach

Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan

Door: dr. Margaretha A. Verkade

Voorwoord

Door: S. Kat szn.- voormalig Dijkgraaf van het Waterschap 'De Polder Westzaan'

Het dagelijks bestuur van het Waterschap 'Het Lange Rond' verzocht mij voor dit unieke boek 'Den derden Dach' een kort voorwoord te schrijven en aan dat verzoek heb ik gaarne gevolg gegeven. In zijn vergadering van 7 maart 1972 besloot het bestuur van het Waterschap 'De Polder Westzaan' dit boek te doen uitgeven. Die beslissing was voornamelijk gebaseerd op de toen te verwachten concentratie van waterschappen en de daarmee verband houdende opheffing van 'De Polder Westzaan'. Het bestuur mag zich gelukkig prijzen dat Dr. Margaretha A. Verkade bereid werd gevonden dit boek over het ontstaan en de ontwikkeling van de Polder Westzaan samen te stellen. De schrijfster heeft veel aandacht besteed aan de eigen bijzonderheden van het Waterschap, zoals de gebouwde eigendommen, de molens en de daarmee samenhangende industriƫle ontwikkeling. Zij is uitvoerig ingegaan op het vele overleg dat in het verleden moest plaatsvinden bij problemen als het waterbeheer, de waterbeheersing, het dijkonderhoud en de met een en ander verband houdende agrarische en industriƫle belangen.

Diepgaand onderzoek vond plaats naar de mate waarin en de wijze waarop werd samengewerkt met de aangrenzende polders en de aangrenzende gebieden voor wat betreft de afdamming van de zee-armen en de drooglegging van de meren.

Dit boek 'Den derden Dach' is geschreven met een grote mate van deskundigheid die de schrijfster goed te pas kwam bij het bestuderen van het archief dat zich bevond in het voormalige polderhuis aan de Museumlaan te Koog aan de Zaan.

Allen die belangstelling hebben voor het ontstaan en de ontwikkeling van de Zaanstreek, en dat zijn er ongetwijfeld velen, zullen met belangstelling kennis nemen van dit boek dat voor hen een uitstekende en boeiende handleiding zal zijn.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 20 x 26 cm
Aantal pagina's:304
Auteur:dr. M. A. Verkade
Illustraties en kaarten:Henk Tol, Beemster
Vormgeving:Joop de Nijs
Litho's:De Boer & Vink, Zaandijk
ISBN:90-900-0366-5
Uitgave:Waterschap het Lange Rond