Wessanen 200 jaar

De derde eeuw gaat in

200 Jaar Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V.

Wormerveer, maart 1965

Het nummer van het W.K.F.-Nieuws dat thans voor U ligt is bedoeld als een herdenkingsuitgave ter gelegenheid van ons 200-jarig jubileum. 200 Jaar is een gedenkwaardige leeftijd. De spruit, in 1765 geplant, is uitgegroeid tot een imposante boom waarvan thans, in 1965, het loof tot buiten onze landsgrenzen reikt. Indien wij onze blik terugwerpen op de twee eeuwen die achter ons liggen, dan mag het zeker wel een bijzondere prestatie genoemd worden, dat Wessanen door al die jaren heen de stormen van de tijd heeft weten te doorstaan. Heel de wereld zag in deze periode zodanig ingrijpende veranderingen van politieke, sociale en economische betekenis, dat het slechts aan zeer weinige bedrijven gegeven werd hun eigen persoonlijkheid te bewaren. Dat Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V. thans het heuglijke feit van een 200-jarig bestaan kan vieren, vervult ons met dankbaarheid en trots. Bij het vorige jubileum in 1940 heeft de heer R.E. Laan de geschiedenis van de eerste 175 jaar op schrift vastgelegd. Thans bieden wij U op deze bladzijden een indruk van Wessanen, waarbij heden en verleden met elkaar verweven zijn. Wij menen, dat de schrijver-journalist, Mr. S. Davids, hier op uitnemende wijze een beeld heeft geschetst van de continuïteit in ons bedrijf.
'In 't verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal.' Als straks het feestgedruis is verstomd, zal onze blik zich weer op de toekomst richten. Indien wij allen gezamenlijk onze beste krachten aan de verdere groei van ons bedrijf blijven geven - gedachtig de lessen uit het verleden - kunnen wij deze toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Op ons rust de taak ervoor zorg te dragen, dat een volgende generatie bij een volgend jubileum - met evenveel reden als wij vandaag - een volmondig 'Proficiat Wessanen' kan uitbrengen.

De Directie

De derde eeuw gaat in

Het komt veel voor, dat aan een tekst een preek wordt opgehangen. Maar zó rijk is de Bijbel aan formuleringen, die van toepassing kunnen zijn op de dingen des dagelijksen levens, dat het weinig moeite kostte een tekst te vinden die slaan kon op 'twee eeuwen Wessanen', een tekst waaraan grif de hier volgende beschouwing kon worden geknoopt. Laat ons dan ook, met uw goedvinden, beginnen met Matthéüs 13 vs. 32:
'Het mosterdzaad is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen, en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen.' Met mosterdzaad is het op 'den 22 Maart Ao. 1765' begonnen, toen twee Wormerveerders, Adriaan Westzaanen ter ene en zijn nog onmondige, maar dispensatie verkregen hebbende neef Dirk Laan ter andere zijde, meneer-de-notaris te kennen gaven, 'dat zij geresolveerd waren . . . zekere negotie in Mostaard- Canarij- en andere Zaaden ... in Compagnie te doen', welk besluit, grondig en secuur in details uitgewerkt, werd 'Geminuteerd op een Zegel van Twaalf Stuivers'. Dat begin was er een met een inventaris ter waarde van 4.883 gulden, waarvan rond 2.823 gulden aan mosterdzaad, wat dus wel degelijk de hoofdzaak was, toen. En is het niet, in de twee eeuwen sindsdien, volgroeid en een boom geworden - een boom van een concern, een boom met zware takken, bedrijfstakken zogezegd?
Ge kunt dat aanschouwen, rijdend of kuierend langs de Zaan, ter hoogte van de plek waar het dorp Wormer zijn veer had over die rivier; en het heeft dan wel zin, verder zuidelijk even af te buigen, de polder in, naar de proefboerderij met de levende have van het concern. Die fabrieken, met hun walsenstoelen, hun conditionneurs, hun pneumatische aardigheden en noemt u maar op, en ook die boerderij - het zijn altemaal zaken waarvan Adriaan Westzaanen ter ene en Dirk Laan ter andere zijde nimmer hebben gedroomd. Ze zouden van tal van zaken trouwens niet begrepen hebben wat ermee wordt bedoeld. Maar er mag dan wel bij, dat ze dit onbegrip zouden hebben gemeen gehad met vrijwel alle Nederlanders die na hen leefden, tot op de dag van vandaag.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 20,5 x 27 cm
Aantal pagina's:36