De vroegste geschiedenis van de Zaanstreek

De vroegste geschiedenis van de Zaanstreek

Westerheem
tweemaandelijks orgaan van de
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (A.W.N.)
Jaargang XX, no. l, februari 1971

Ten Geleide

Het is een goede gewoonte aan een jubileum enige aandacht te besteden, zeker als het dat van een algemeen geacht en gewaardeerd jubilaris betreft. Deze wordt dan veelal een passend geschenk aangeboden. Een jubileum van onze afdeling "Zaanstreek e.o." maakt thans voor de tweede keer op deze regel een uitzondering. Werd in het najaar van 1965 aan het eerste lustrum aandacht besteed d.m.v. een fraaie expositie onder de titel "De Zaanstreek van ? tot het jaar 100", thans verschijnt naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van deze afdeling dit bijzondere nummer van Westerheem.

Dit met veel zorg samengestelde nummer is geheel gewijd aan de Zaanse archeologie, aan de resultaten die deze afdeling in de loop der jaren door nauwgezet werk heeft verkregen. Het is dan ook een geschenk aan de A.W.N, én aan de archeologie, waarmee wij erg blij zijn. Vandaar dat ik hier graag, namens het hoofdbestuur van de A.W.N., behalve gelukwensen, vooral ook onze dank overbreng voor wat hier wordt geboden. Moge dit nummer een ruime belangstelling ontmoeten !

Dr. ir. E. H. P. Cordfunke
Alg. voorzitter A.W.N.

Ter Inleiding

Het is elf jaar geleden, dat mij verzocht werd om in de Zaanstreek een werkgroep te installeren en mede hierom geef ik met vreugde gevolg aan het verzoek van deze zo actieve afdeling van onze A.W.N, om bij dit jubileumnummer een - helaas zeer korte - inleiding te schrijven.

Wat zijn er in die tijd al vele interessante en vaak onverwachte zaken uit Zaanlands bodem - dikwijls onder moeilijke omstandigheden - aan het licht gebracht ! Dit nummer wil er U een overzicht van geven. Immers, hier kon een geheel nieuwe, vroege historie van de Zaanstreek e.o. worden opgebouwd en dit alles is te danken aan de onverflauwde ijver en energie van een betrekkelijk kleine groep amateur-archeologen. Kijkt U de vondstberichten er maar eens op na ! Maar tevens mag hier met waardering gewezen worden op de vaak prettige samenwerking met vakmensen, iets dat meer en meer zijn vruchten begint af te werpen. Wie "Grondspoor" geregeld leest, zal telkens weer getroffen worden door een zekere droge humor, een uiting van zelfkennis, die m.i. wel eens tezeer ontbreekt in de artikelen welke Westerheem ons biedt. Ik wil eindigen, Zaanstrekers, met een wens: mogen de komende jaren blijven getuigen van Uw werkzaamheid en vooral ook, tot vreugde en voldoening van U allen !

H.J. Calkoen

In het boekje zijn verschillende documenten ingevoegd, waaronder:

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 17 x 24 cm
Aantal pagina's:100
Uitgave:Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (A.W.N.)