De Zaanstreek - Ik groei uit mijn wieken

De Zaanstreek

Ik groei uit mijn wieken

Een fotoboek van de Zaanstreek, waarin de plaats van de industrie, die daarop duidelijk haar stempel drukt, tot uitdrukking wordt gebracht, bestaat naar ik meen tot heden niet.

Deze uitgave komt mij dan ook als een gelukkige voor, temeer omdat de wijze waarop zij wordt gebracht dermate is verzorgd, dat zij voor zichzelf een aanbeveling is.

Reeds voor de tweede wereldoorlog openbaarden zich aanwijzingen, dat het leven en werken in de Zaanstreek zich niet meer blijvend op een juiste wijze kon voltrekken en tot volle wasdom komen, wanneer de tien gemeenten geheel los van elkaar bleven werken. Door de stormachtige ontwikkelingen na de tweede wereldoorlog werd spoedig duidelijk, dat slechts door nauwe samenwerking, én voor de afzonderlijke gemeenten én voor de streek, een toekomst - en waarschijnlijk nog een grote toekomst - kon zijn weggelegd.

Men zag in dat niet meer kon worden volstaan met de enkele gevallen van samenwerking in uitzonderlijke aangelegenheden, maar dat vele belangrijke onderwerpen aan haar bestuur moesten worden toevertrouwd.

Dit fotoboek, dat door zijn uitvoering en door zijn grote oplage zeker zijn weg zal vinden, wil iets laten zien van de Zaanse verbondenheid en kan daarenboven meewerken om aan de streek nog meer en vooral indringender bekendheid te geven.
Zowel voor toeristisch als voor industrieel geïnteresseerden zal het zeker een aanleiding kunnen worden, voor het eerst of bij herhaling, kennis te komen maken met dit bijzondere gebied, met zijn molens - oorsprong van de grote industriële bedrijvigheid - met zijn unieke Zaanse huizen, welke getuigen van de kunde en de schoonheidszin van vroegere ambachtslieden, maar vooral met het in deze streek heersende "klimaat", geschapen door een energieke, werkzame bevolking.
Moge ook deze uitgave meewerken aan de ontwikkeling van onze gehele Zaanstreek.

A. H. VAN GELDEREN
Voorzitter Zaanse Burgemeesterskring

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 19 x 26,5 cm
Aantal pagina's:136
Redaktie: C. Baardman
A.W. Welbers
S.J. IJdema
Streek-commissie: E.G. Duyvis
Burgemeester J.C.A. Provily
A. Voorbergen
J. Voorthuizen
D. Zwart
Vormgeving:Dick Prins - Zaandam
Foto's: Peter Marcuse
Jan Mud (tevens omslagfoto)
J. Brand - Koog aan de Zaan
Gemeente-archief - Westzaan
Cees de Haan - Wormerveer
Jaap Kapteyn - Zaandam
E. Koning - Krommenie
S. Kooijman - Wormerveer
Wim Krijt - Zaandam
Cees van der Meulen - Heemstede
F.H.S. Monsma - Zaandam
Burgemeester J.C.A. Provily - Krommenie
W. Simons - Zaandam
Victor H. Sterel - Amsterdam
H.J. Swart - Den Haag
A.W. Welbers - Zaandam
Vertalingen: P. Minderhout (Engels)
W.G. Joustra (Frans)
O.H.W. Rost van Tonningen (Duits)
Druk:Van Nooten - Schoonhoven
Cliché's:N.V. Maks' Clichéfabriek - Den Haag